Links úteis

– Portal Brasileiro de Energias Renováveis: http://www.energiarenovavel.org/

– Abrascon 482: http://www.abrascon482.org

– Aneel: http://www.aneel.gov.br/

– Instituto Ideal:  http://www.institutoideal.org/conteudo.php

– Jornal da Energia: http://www.jornaldaenergia.com.br/

– Abradee: http://www.abradee.com.br/

– Abinee: http://www.abinee.org.br/

– Unica: http://www.unica.com.br/

– Escritório Verde: http://www.escritorioverdeonline.com.br/

– Copel: http://www.copel.com/

– CCEE: http://www.ccee.org.br/

– Abemc: www.abemc.com

– Abraceel: www.abraceel.com.br

– Portal da Sustentabilidade: www.sustentabilidade.org.br

– Sustainable Carbon: www.sustainablecarbon.com

– Revista Meio Ambiente: www.revistameioambiente.com.br

– Instituto Carbono Brasil: www.institutocarbonobrasil.org.br

– CLRB: www.clrb.com.br

– Asbea: www.asbea.org.br

– Revista Geração Sustentável: www.geracaosustentavel.com.br

– Mobilidade elétrica:  http://www.mobilidadeeletrica.com.br/

– PNUD:     http://www.pnud.org.br/ods.aspx